Realizowane projekty


PROJEKT BADAWCZO-ROZWOJOWY

„Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta”

Pod kierownictwem dr hab. inż. Ireny Wasiak, prof nadzw.

 

Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 


 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach konkursu 1/4.1.2/2017

Oś priorytetowa:

IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Działanie:

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe

Poddziałanie:

4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie w przestrzeni pilotażowej nowej usługi na potrzeby nowoczesnej elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej oraz opartego na jej wykorzystaniu systemu zarządzania.

Usługa polega na aktywnym udziale prosumenta w pracy sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia (nN), w stopniu zależnym od jego decyzji. Korzyść z usługi odniesie zarówno operator systemu dystrybucyjnego poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji i rozbudowy sieci, jak i prosument dzięki profitom ze świadczenia tej usługi. W wyniku większych możliwości zarzadzania pracą sieci poprawi się jakość dostarczanej odbiorcom energii, a także zwiększy się liczba i moc źródeł odnawialnych, jakie można podłączyć do sieci bez konieczności jej przebudowy. Dla realizacji celu opracowany zostanie i wprowadzony w życie zintegrowany i zautomatyzowany system zarządzania współpracą infrastruktury sieci dystrybucyjnej nN z rozproszonymi źródłami energii zainstalowanymi w instalacjach prosumenckich. System będzie wykorzystywał nowe, zaprojektowane specjalnie do tego celu urządzenia oraz instalacje już eksploatowane przez prosumentów. Ponadto, celem dodatkowym projektu jest zbudowanie standardu dla urządzeń mikroinstalacji w obszarze operatora sieci PGE-Dystrybucja S.A. W kolejnych etapach opracowane zostaną założenia pracy systemu, opracowane i przetestowane algorytmy sterujące oraz zaprojektowane i wykonane prototypowe urządzenia umożliwiające realizację usługi. Rzeczywiste urządzenia przetestowane będą najpierw we współpracy z siecią wirtualną, zamodelowaną za pomocą symulatora czasu rzeczywistego (RTDS), a następnie u wybranych prosumentów w sieci rzeczywistej. Równolegle opracowane zostaną zagadnienia ekonomiczne związane z wprowadzeniem usługi.

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU

Projekt obejmuje rozwiązania zwiększające efektywność, oraz jakość i pewność zasilania odbiorców. Obejmuje problematykę prowadzenia ruchu sieci poprzez wykorzystanie możliwości regulacyjnych urządzeń prosumenta realizowanych za pomocą sterowalnych łączników wybranych odbiorów i źródeł oraz sterowalnych przekształtników źródeł i zasobników. Rozwiązanie proponowane w projekcie nadaje sieci cechy obserwowalności i sterowalności, co zwiększa bezpieczeństwo pracy sieci oraz pozwala na ochronę poszczególnych jej elementów przed awariami. System umożliwi efektywne wykorzystanie infrastruktury sieciowej oraz jej optymalnego obciążenia, co wiąże się bezpośrednio z zagadnieniem efektywności energetycznej i redukcji strat. Rozwiązanie poprzez zmianę roli prosumenta w procesie dostawy energii elektrycznej, z pasywnej na aktywną, doprowadzi do właściwej integracji źródeł rozproszonych w sieci i umożliwi zarządzania nimi.

 

SKŁAD KONSORCJUM

LIDER

PARTNERZY

Politechnika Łódzka, Instytut Elektroenergetyki

PGE Dystrybucja S.A.

Politechnika Lubelska

APATOR ELKOMTECH S.A.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Czas trwania projektu wynosi 36 miesięcy. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2020/2021.

 

 

 


 

<< Powrót