Instytut Elektroenergetyki PŁ
 Zakład Wysokich Napięć
 prof. dr hab. inż. Franciszek Mosiński

 Kierownik Zakładu Wysokich Napięć
 Stanowisko  Profesor Zwyczajny
 Telefon służbowy  (042) 631 26 75
 E-mail  franciszek.mosinski@p.lodz.pl
 Pokój  Zakład Wysokich Napięć budynek A11

 1. Studia, stopnie i tytuły naukowe
2001 - Tytuł profesora
1985 - habilitacja
1976 - doktorat
1972 - magisterium

 2. Dydaktyka (Wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych)
 1. Inżynieria wysokich napięć
 2. Metody probabilistyczne i statystyka dla inżynierów elektryków
 3. Oddziaływanie infrastruktury elektroenergetycznej na środowisko naturalne

 3. Wybrane publikacje (Wykaz ważniejszych publikacji)
Artykuły w czasopismach zagranicznych i PAN
 1. "O statystycznej obróbce wyników pomiaru wytrzymałości udarowej izolacji nieregenerującej się", Rozprawy Elektrotechniczne, 1976, 22, z. 3, ss. 709-725 (A),
 2. "Rozkład prawdopodobieństwa napięć przebicia modeli izolacji papierowo-olejowej", Rozprawy Elektrotechniczne,1982, 28, z. 3-4, ss. 429-439 (W),
 3. "Badanie i prognozowanie wytrzymałości elektrycznej izolacji papierowo-olejowej typu transformatorowego.", Postępy TWN, z.16, PWN, W-wa 1986 (A),
 4. "O efekcie objętości oleju szczególnie naprężanego.", Postępy TWN, z.16, PWN, W-wa 1986 (A),
 5. "Effect of voltage surge pulses of fusion of Saccharomyces cerevisiae protoplasts.", Acta Alimentaria Polonica, vol. XVI, No 1-2, 1990, pp.39-44 (W),
 6. "Szacowanie wytrzymałości elektrycznej izolacji olejowej przy napięciu przemiennym w polach silnie nierównomiernych" Archiwum Elektrotechniki z.2, 1991 (W), s. 403-411,
 7. "Wytrzymałość elektryczna izolacji papierowo-olejowej przy napięciach złożonych", Archiwum Elektrotechniki z. 1-4, 1993, s. 65-85 (W)
 8. "Electrical Strength of Paper-oil Insulation Subjected to Composite Voltages", IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, August 1994, vol. 1, No 4, pp. 615-623 (W)
 9. “Analysis of statistical distribution, skewness and its normalisation in therapeutic methotrexate monitoring” Medical and Paediatric Oncology, vol. 35, Number 3, September 2000, p. 247, International Society of Paediatric Oncology, SIOP XXXII Meeting, Amsterdam, The Netherlands, October 4-7, 2000 (W)
 10. „New Statistical Methods for Evaluation of DGA Data”, IEEE Transactions on Dielectric and Electrical Insulation, vol. 10, No. 2, April 2003, pp. 260-265 (W-80%)
Artykuły w pozostałych czasopismach
 1. "Obliczanie przebiegów prądowych przy symetrycznym udarowym zwarciu maszyny synchronicznej" ZN PŁ Elektryka, z.44,1974, ss. 35-54 (A),
 2. "Rozkład prawdopodobieństwa uszkodzenia transformatora w czasie prób dielektrycznych", Prace IEl, z. 84, 1974, ss. 63-75 (A),
 3. "Statystyczne opracowanie wyników pomiarów wytrzymałości izolacji zewnętrznej", ZN PŁ Elektryka, z. 45,1975,ss. 97-110, (W),
 4. "Badania modelowe i statystyczna obróbka wyników pomiarów wytrzymałości izolacji papierowo-olejowej", ZN PŁ, Zeszyt Specjalny, nr 12, 1975, ss. 137-156, (W),
 5. "Zależność wytrzymałości oleju transformatorowego od objętości oleju najbardziej naprężanego", ZN PŁ Elektryka, z. 52, 1977, ss. 39-58 (W),
 6. "Uproszczone metody szacowania najwyższego napięcia wytrzymywanego izolacji papierowo-olejowej", ZN PŁ Elektryka, z. 60, 1977, ss. 35-48 (A),
 7. "Zależność między objętością silnie naprężonego oleju transformatorowego a najwyższym udarowym napięciem wytrzymywanym", ZN PŁ Elektryka, z. 60, 1977, ss. 49-58 (W),
 8. "O celowości stosowania rozkładu Weibulla przy szacowaniu wytrzymałości elektrycznej układów papierowo-olejowych", Przegląd Elektrotechniczny, nr 2, 1978, ss. 49-50, (A),
 9. "Technologiczny i elektryczny rozrzut napięć przebicia izolacji papierowo-olejowej", ZN Pł Elektryka, z. 57, 1978, ss. 49-57 (A),
 10. "Półautomatyczny układ regulacji napięcia do badania statycznej wytrzymałości izolacji", ZN PŁ Elektryka, z. 63, 1978, ss.89-93 (W),
 11. "O szacowaniu wytrzymałości dielektrycznej izolacji transformatorów na podstawie badań modelowych", Prace IEl, z. 108, 1978 (A),
 12. "Obliczanie objętości szczególnie naprężonego oleju w układzie modelowym z uwzględnieniem efektu krawędziowego", ZN PŁ Elektryka, z. 66, 1979, ss. 81-89 (W),
 13. "O efekcie objętości szczególnie naprężonego oleju dla układów izolacji papierowo-olejowej", ZN PŁ Elektryka, z. 66, 1979, ss. 91-103 (W),
 14. "Metoda szacowania parametrów rozkładu Weibulla z zastosowaniem siatek funkcyjnych o ustalonym parametrze kształtu", Przegląd Elektrotechniczny r. LVII, z. 8-10, 1981, ss. 345-347 (W),
 15. "O charakterystykach napięciowo-czasowych izolacji papierowo-olejowej", ZN PŁ Elektryka, z. 73, 1984, ss.75-98 (A),
 16. "Szacowanie parametrów rozkładu Weibulla metodą największej wiarogodności", ZN PŁ Elektryka, z. 73, 1984, ss. 137-142 (W),
 17. "II Międzynarodowa Konferencja nt. Insulation Problems in Power Transformers.", Przegląd Elektrotechniczny, z.5, 1988, (W),
 18. "Prognozowanie wytrzymałości elektrycznej piorunowej izolacji uzwojeń wysokonapięciowych transformatorów energetycznych.", Przegląd Elektrotechniczny, nr.11, 1988 (W),
 19. "Trzecia Międzynarodowa Konferencja Zagadnienia izolacyjne w transformatorach energetycznych" Przegląd Elektrotechniczny (A), nr 2, 1991, s. 41-42,
 20. "Program numeryczny do statystycznego opracowania wyników badań wysokonapięciowych", Przegląd Elektrotechniczny nr 4, 1992, str. 83-85 (A),
 21. "Program numeryczny do analizy wyników badań chromatograficznych zawartości gazów rozpuszczonych w oleju transformatora energetycznego", Energetyka nr 7, 1992, s.249-252 (W),
 22. "Electric strength of point-to-plane spacing in air under combined (lightning and alternating) voltages", ZN PŁ Elektryka, z. 87, Nr 672, 1994 (W)
 23. “Oddziaływania pól elektrycznych generowanych przez urządzenia wysokich napięć na personel służb zabezpieczeń”, Automatyka elektroenergetyczna nr 4, 1994, s. 20-22 (W)
 24. “Wytrzymałość izolacji. Układy probiercze i pomiarowe.”, ZN PŁ Elektryka, z. 88, Nr 713, 1995(W)
 25. “Oddziaływania pól elektrycznych generowanych przez urządzenia wysokich napięć na personel służb zabezpieczeń”, Automatyka elektroenergetyczna nr 1, 1995, s. 18-20 (W)
 26. “Problemy izolacji transformatorów energetycznych w pracach 9th ISH-GRAZ”, Biuletyn Informacyjny PTPiREE, nr 11, 1995, s.13-20 (A)
 27. “Laboratorium komputerowe z zastosowań statystyki matematycznej w technice wysokich napięć”, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej nr 8, s. 17-24, 1995 (A)
 28. “A numerical program for interpretation of the results of chromatographic measurements of gases dissolved in a power transformer oil”, ZN PŁ Elektryka, z. 89, 1996, s. 5-19 (W)
 29. “Transformator energetyczny a ekologia”, Biuletyn Informacyjny PTPiREE, nr 8, 1996, s. 17-21 (A)
 30. “Zagrożenia w układzie izolacyjnym silnika zasilanego z przekształtnika”, Wiadomości Elektrotechniczne, nr 9, 1997, s. 432-437 (A)
 31. “Ekologiczne problemy przesyłu i rozdziału energii elektrycznej w Makroregionie Łódzkim”, Biuletyn Techniczno-Informacyjny SEP - Łódź, nr 2, 1998, s. 2-9 (W)
 32. “Wzrost narażeń napięciowych w silnikach indukcyjnych zasilanych z falowników”, Biuletyn Techniczno-Informacyjny SEP - Łódź, nr 3, 1998, s. 7-12 (A)
 33. “Dostęp społeczeństwa do informacji i oceny oddziaływania na środowisko naturalne.”, Biuletyn Techniczno-Informacyjny SEP - Łódź, nr 2, maj 2001, s. 2 – 5
 34. “Modernizacja sieci kablowej 6 kV – przejście na napięcie 15 kV”, Przegląd Elektrotechniczny Nr 10s, 2002, s. 139-142 (W-20%)
 35. “Wyniki pomiarów i ocena sanitarna pola elektromagnetycznego w elektrowni”, Przegląd Elektrotechniczny Nr 10s, 2002, s.206-209 (W-80%)
 36. „Niepewność wyników wysokonapięciowych”, Przegląd Elektrotechniczny Nr 10s, 2002, s.289-292 (W-30%)
 37. „Wpływ zmian wartości napięcia zasilającego z 220 V na 230 V na pracę urządzeń odbiorczych”, Biuletyn Techniczno-Informacyjny SEP - Łódź, nr 3, październik 2002, s. 2 – 6 (W-20%)
 38. „Prawo ochrony środowiska w elektroenergetyce”, Biuletyn Techniczno-Informacyjny SEP - Łódź, nr 3, październik 2002, s. 6 – 10 (W-20%)
 39. „Mózg pod telefonem”, Gazeta Lubuska 27.11.2002 (A – wywiad)
 40. „Pola elektromagnetyczne a srodowisko człowieka (cz.1) – Na wzniesieniach nr 2 (12) luty 2003 s. 10 (A)
 41. „Naturalne pola elektryczne i magnetyczne (cz.2) – Na wzniesieniach nr 3 (12) marzec 2003 s. 15 (A)
 42. „Pola elektromagnetyczne ELF (cz.3) – Na wzniesieniach nr 5 (15) maj 2003 s. 14 (A)
 43. „Przykład modernizacji linii 110 kV w aspekcie uzyskania efektów ekologicznych”, Energetyka, z. tematyczny I/2003, s. 131-135 (W-40%)
 44. „Fale telewizyjne i radiowe” (cz.4) – Na wzniesieniach nr 9 (19) wrzesień 2003 s. 11-12 (A)
 45. „Zarządzanie czasem życia transformatorów energetycznych za pomocą programów numerycznych”, Przegląd Elektrotechniczny – Konferencje, 1’2003, str. 157-159 (W-30%)
 46. „Telefonia komórkowa” (cz.5) – Na wzniesieniach nr 10 (20) październik 2003 s. 10 (W-80%)
 47. „Diagnozowanie transformatora metodą DGA przewidzianą w normie ANSI/IEEE”, Seminarium GSPE-2003 „Problemy eksploatacyjne elektroenergetyki, elektromechaniki i energoelektroniki”, Głuchołazy-Elektrownia OPOLE w Brzeziu, 7-9.04.2003, Wiadomości Elektrotechniczne nr 11, 2003, s. 505-508 (W-50%)
 48. „Pola elektromagnetyczne – podsumowanie” (cz. 6) – Na wzniesieniach nr 11 (21) listopad 2003 s. 11 (A)
 49. „Ekologiczny aspekt modernizacji linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia”, Biuletyn Techniczno-Informacyjny SEP OŁ, nr 3/2003(22), grudzień 2003, str. 2-6 (W-50%)
 50. „Diagnostyka izolacji transformatorów energetycznych”, Zeszyty Naukowo-Techniczne SEP Bełchatów,nr 2, 2004 (W-80%)
 51. „Diagnostyka izolacji transformatorów energetycznych”, INPE Nr 59-60, sierpień – wrzesień 2004,str. 47-62 (W-80%)
 52. „Izolacja transformatorów nadprzewodzących”, Biuletyn Techniczno-Informacyjny SEP OŁ Nr 2/2004(24), s. 6-11 (A)
 53. „Dr inż. Włodzimierz Sitek (1947-2004)”, Biuletyn Techniczno-Informacyjny SEP OŁ Nr 2/2004(24),s. 6-11 (A)
 54. „Pole elektromagnetyczne w wielkich zakładach przemysłowych”, Przegląd Elektrotechniczny Konferencje, vol. 2, Nr 1 2004, str. 160-163 (W-70%)
 55. „Komentarze na temat zagrożeń od pól elektromagnetycznych dla środowiska naturalnego”, Biuletyn Techniczno-Informacyjny SEP OŁ Nr 1/2005(26), marzec 2005, s. 9-14 (A)
 56. „Metoda statystyki klasycznej i metoda sztucznych sieci neuronowych w analizie DGA”, Energetyka, Zeszyt Tematyczny nr VI, kwiecień 2005, Konferencja Kołobrzeg-Dźwirzyno 20-22.04.2005, str. 65-66 (W-40%)
 57. „Wpływ wody i tlenu na obciążalność i czas życia transformatorów energetycznych”, Energetyka, Zeszyt Tematyczny nr VI, kwiecień 2005, Konferencja Kołobrzeg-Dźwirzyno 20-22.04.2005, str. 117-119 (A)
 58. „Jubileusz 60-lecia Politechniki Łódzkiej i Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki”, Biuletyn Techniczno-Informacyjny SEP OŁ, nr 2/2005 (27), czerwiec 2005, s. 17-18 (A)
 59. „Programy wspomagające ciągłe śledzenie stanu transformatorów energetycznych”, Wiadomości Elektrotechniczne 09’2005, str. 18-21 (W-33%)
 60. „Wpływ wybranych parametrów na obciążalność transformatorów energetycznych”, Przegląd Elektrotechniczny – Konferencje v.3, 1/2005, EUI 2005, Krynica 27-30 września 2005, str. 165-167 (W-33%)
 61. „Zagadnienia izolacyjne w treściach łódzkich konferencji transformatorowych”, Energetyka 2005, nr 10, s. 701-712 (A)
 62. „Rys historyczny nadprzewodnictwa i jego zastosowanie w transformatorach”, (Kazimierz Zakrzewski, Franciszek Mosiński), Wiadomości Elektrotechniczne nr 12/2005 (W-50%)
 63. „Profesor Zygmunt Hasterman (1906-1986)”, Informator PTETiS, nr 13 grudzień 2005 (A)
 64. „Nowe trendy w diagnostyce izolacji transformatorów energetycznych”, Przegląd Elektrotechniczny 3’2006, str. 36-38 (W-50%) (MITEL’2006)
 65. „Pola elektromagnetyczne ELF w środowisku naturalnym”, Wiadomości Elektrotechniczne nr 6, 2006, str. 36-40 (A) (nagrodzony w konkursie im. Pożaryskiego)
 66. „Dynamiczna obciążalność toru prądowego w systemie energetycznym”, Wiadomości Elektrotechniczne nr 7, 2007, str. 25-28
 67. „Ekologiczne problemy budowy linii wielotorowych wielonapięciowych” (J. Galoch, F. Mosiński, A. Wira, J. Gruchała), Energetyka, Zeszyt tematyczny nr XII, VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Napowietrzna Izolacja Wysokonapięciowa w Elektroenergetyce, Szklarska Poręba-Piechowice, 12-15 czerwca 2007, str. 41-44(W – 25%)
 68. Historia i osiągnięcia Katedry/Zakładu Wysokich Napięć Politechniki Łódzkiej (Franciszek Mosiński, Józef Galczak), Seminarium Postępy w Technice Wysokich Napięć 100. Rocznica Urodzin Profesora Stanisława Szpora, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 24, Gdańsk 2008
 69. Franciszek Mosiński, Bogusław Bocheński, Tomasz Piotrowski„Wybrane aspekty obliczeń cieplnych transformatora energetycznego”, VII Konf. Nauk. –Techn. Transformatory Energetyczne i Specjalne, Perspektywy Rozwojowe, Zastosowania i Koncepcje, Kazimierz 1-3 października 2008 (70%), str 249-258
 70. Franciszek MosińskiEkologiczne aspekty eksploatacji transformatorów energetycznych”, VII Konf. Nauk. –Techn. Transformatory Energetyczne i Specjalne, Perspektywy Rozwojowe, Zastosowania i Koncepcje, Kazimierz 1-3 października 2008, str 227-236
Publikacje w materiałach konferencji międzynarodowych
 1. "Quelques problemes d'optimisation et de fiabilite dans le domaine des grands transformateurs", ref. CIGRE no. 12-06, Paryż 1978 (W),
 2. "Experimental verification of statistical principles of impulse test procedure for power transformers", Mat. Int. Conf. Insulation Problems in Power Transformers, 26-28 September 1984, Łódź, part I, ss.85-99 (W),
 3. "Obliczanie rozkładu prawdopodobieństwa przebicia transformatora energetycznego podczas prób wytrzymałości elektrycznej", Mat. Int. Conf. Insulation Problems in Power Transformers, 26-28 September 1984, Łódź, part I, ss. 100-115 (W),
 4. "Statistical elaboration of results of investigations of electrical strength of high voltage insulation", First 5x5 Seminar on Arc Interruption and Electrical Discharges, June 3rd-10th, 1984, Łódź (A),
 5. Międzynarodowa Konferencja Zagadnienia izolacyjne w transformatorach energetycznych, Materiały pokonferencyjne, Wyd. PŁ, Łódź 1985 (W i redaktor),
 6. "Theoretical estimation of volt-time characteristics of paper-oil insulation.", Mat. Second Int. Conf. on Insulation Problems in Power Transformers, t.I, Łódź 1987 (A),
 7. Materiały pokonferencyjne Drugiej Międzynarodowej Konf. nt. Zagadnienia izolacyjne w transformatorach eneretycznych. (redaktor i współautor) Łódź 1988,
 8. "The time-to-breakdown in a paper-oil insulation under switching impulses.", Mat. Third Int. Conf. on Insul. Probl. in Power Transformers, t.I, Łódź 1990 (W),
 9. "Prediction of switching withstand voltage for a particular paper-oil insulation systems.", Mat. Third Int. Conf. on Insul. Problems in Power Transformers, t.I, Łódź 1990 (A),
 10. "Third International Conference on Insulation Problems in Power Transformers - Post-conference materials", Wyd. ALGOL, Łódź 1991 (W i współredaktor),
 11. “Electric and magnetic field maximum values calculation and measurement for centre region of Poland”, Ninth International Symposium on High Voltage Engineering, Graz (Austria) August 28 - September 1, 1995, Paper no 8367, vol. 8 (W)
 12. “Pomiary i obliczenia maksymalnych wartości natężeń pól elektrycznych i magnetycznych w Makroregionie Łódzkim”, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna “Bezpieczne instalacje elektryczne - stan obecny - tendencje”, Łódź 7-8 września 1995 (W)
 13. “A numerical program for interpretation of the results of chromatographic measurements of gases dissolved in a power transformer oil”, Int. Conf. “Electrical transformers”, Bucharest, Romania, 9-10 May 1996 (W)
 14. “Specyfika wytrzymałości elektrycznej transformatorów przekształtnikowych”, Międzynarodowa Konferencja Transformatorowa TRANSFORMATOR’97, “Konstrukcja, Produkcja, Eksploatacja, Diagnostyka”, Kołobrzeg 8?10 maj 1997, s. 141?148 (A)
 15. “Pole elektromagnetyczne 50 Hz w otoczeniu linii przesyłowych w makroregionie łódzkim” II Seminarium polsko-ukraińskie PROBLEMY ELEKTROENERGETYKI, Łódź, 1-5 października 1998 (W)
 16. “Program numeryczny do analizy wyników badań chromatograficznych gazów rozpuszczonych w oleju transformatorowym” II Seminarium polsko-ukraińskie PROBLEMY ELEKTROENERGETYKI, Łódź, 1-5 października 1998 (W)
 17. “On statistical features of methotrexate concentration measurements after high doses of the drug”, International Symposium on Pediatric Hematology and Oncology focused on Current Concepts in Pediatric Stem Cell Transplantation, Wrocław June 14-17 2000, Medical Science Monitor, International Medical Journal for Experimental and Clinical Research, vol. 6, Supplement 2, June 2000 (W)
 18. „Statystyczna metoda wspomagania diagnostyki transformatora”, Int. Conference on Power Transformers TRANSFORMER’01, Bydgoszcz 5-7 września 2001, s. 23 (W-70%)
 19. „Modernizacja sieci kablowej w centrum Łodzi”, III Międzynarodowe Seminarium Polsko-Ukraińskie, Łódź 10-11 czerwca 2002, s. 39-46 (W-15%)
 20. „Obliczenia techniczne dla koncepcji rozwoju sieci zakładu energetycznego”, III Międzynarodowe Seminarium Polsko-Ukraińskie, Łódź 10-11 czerwca 2002, s. 47-56 (W-15%)
 21. „Ekspozycja na pole elektromagnetyczne pracowników elektrowni”, III Międzynarodowe Seminarium Polsko-Ukraińskie, Łódź 10-11 czerwca 2002, s. 81-88 (W-50%)
 22. „ Multistage methods of DGA” - International Conference on Power Transformers TRANSFORMER’03, Pieczyska 18-21 maja 2003, str. 68-73 (W-50%)
 23. “Eksploatacja i diagnostyka transformatorów wspomagana programami komputerowymi”, IV Międzynarodowe Seminarium Polsko-Ukraińskie „Problemy Energetyki”, Łódź 18-19 października 2004, str. 1-9 (W-33%)
 24. „Power transformer rating – an example of a numerical programme application”, Proc. of the Int. Conference of Power Transformer TRANSFORMER’05, Pieczyska, May 17-19 2005, pp. 77-82, (W-40%)
 25. “Monitoring and Forecasting of Power Transformer Ratings”, (Franciszek Mosinski, Boguslaw Bochenski, Tomasz Piotrowski, George Anders), TRAFOTECH 2006 ‘Seventh International Conference on Transformers’, 20-21 January 2006, Mumbai (Bombaj), India, Session IV – Paper 1, IV-157 – IV-162 (W-40%)
 26. “Kryteria czasu życia transformatora energetycznego”, TRANSFORMATOR’ 2007 Międzynarodowa konferencja Transformatorowa, Toruń 30-31 maja 2007, str. 161-169 (w-80% + BB)
 27. “Monitoring and forecasting of power transformer ratings using DTR computer program”, (Bogusław Bocheński, Franciszek Mosiński, Tomasz Piotrowski), EUROCON 2007 The International Conference on “Computer as a Tool” Warsaw, September 9-12, pp. 1373-1377
Publikacje w materiałach konferencji krajowych
 1. "Estymacja parametrów rozkładu Weibulla metodą największej wiarygodności w zastosowaniu do wyników prób wytrzymałości udarowej izolacji papierowo-olejowej", Materiały konferencyjne VII Sympozjum Zastosowanie maszyn matematycznych w Elektrotechnice, Łódź 1977 (październik), ss. 159-166 (W),
 2. "Uwagi o podstawowym szkoleniu informatycznym absolwentów uczelni technicznych.", Mat. Konf. Komputeryzacja dydaktyki, Łódź 1989 (W),
 3. "Wyspecjalizowany program dydaktyczny TRAFO.", Mat. Konf. Komputeryzacja dydaktyki, Łódź 1989, (W),
 4. "Wytrzymałość elektryczna izolacji papierowo-olejowej przy napięciach złożonych." Mat. Konf. IZOLACJA TRANSFORMATORÓW, Rudy Raciborskie 4-5 czerwca 1992, str. 14-32 (W),
 5. "Wytrzymałość izolacji przy napięciu złożonym: piorunowym i przemiennym", I sympozjum Inżynieria wysokich napięć, IW-92, 23-25 września 1992, Kiekrz k/Poznania (A),
 6. "Wybrane przykłady komputeryzacji zagadnień wysokonapięciowych", I sympozjum Inżynieria wysokich napięć, IW-92, 23-25 września 1992, Kiekrz k/Poznania (A),
 7. "Diagnozowanie stanu izolacji transformatora w eksploatacji", Konferencja TRANSFORMA-TOR-93, Kołobrzeg, maj, 1993 (W),
 8. "Programy numeryczne do wspomagania projektowania i diagnozowania izolacji transformatorów", VIII Konferencja Remontowa Energetyki, Porąbka Kozubnik, 9-10 wrzesień, 1993 (W),
 9. "Pole elektryczne pod liniami i w stacjach elektroenergetycznych makroregionu Łódzkiego", I Sympozjum nt.: OCHRONA ŚRODOWISKA W DYDAKTYCE WYDZIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH, Warszawa 8-9 grudnia 1993 (W),
 10. "Objętość a wytrzymałość elektryczna dielektryków", Seminarium "Materiały i układy elektro-izolacyjne w przemyśle elektrotechnicznym. Projektowanie - własności - diagnostyka.", Ustroń - Jaszowiec 27-29.04.1994, s. 17-25 (A)
 11. "Izolacja transformatorów energetycznych - stan obecny i tendencje rozwojowe", II Ogólnopolskie Sympozjum "Inżynieria wysokich napięć", Poznań - Kiekrz, 25-28 wrzesień 1994, s. 97- 104 (A)
 12. "Pola magnetyczne pod liniami i w stacjach elektroenergetycznych makroregionu łódzkiego", II Ogólnopolskie Sympozjum "Inżynieria wysokich napięć", Poznań-Kiekrz, 25-28 wrzesień 1994, s. 205-210 (W)
 13. “Niektóre problemy izolacji transformatorów olejowych”, II Seminarium Techniczne - “Materiały i układy izolacyjne w przemyśle elektrotechnicznym”, Ustroń - Jaszowiec, 26-28 kwietnia 1995 s.181-185 (W)
 14. “Charakterystyki napięciowo-czasowe izolacji papierowo-olejowej typu transformatorowego” Konferencja “Nowe materiały i technologie w elektrotechnice” MATEL’95, Łódź - Dobieszków, 7-9 czerwiec 1995, s. 11-16 (A)
 15. “Rozkład prawdopodobieństwa zawartości gazów rozpuszczonych w oleju transformatorowym”, IX Konferencja Remontowa Energetyki, Szczyrk, 14-15 września 1995 (W)
 16. “Statystyczne planowanie i analiza badań wysokonapięciowych”, Seminarium naukowo-techniczne nt. WSPÓŁPRACA UCZELNIANYCH LABORATORIÓW WYSOKICH NAPIĘĆ Z PRZEMYSŁEM, WULWNzP’96, Częstochowa 25-26 kwiecień 1996, s. 132-140 (A)
 17. “Transformator a ekologia”, III Ogólnopolskie Sympozjum Inżynieria Wysokich Napięć, IW-96, Poznań - Kiekrz, 19-22 maja 1996, str. 240-246 (A)
 18. “Metody oceny wyników badań chromatograficznych gazów rozpuszczonych w oleju transformatorowym”, Konferencja TRANSFORMATORY SPECJALNE, Kazimierz Dolny, 11-13 grudzień 1996, s. 115-125 (W)
 19. “Zagrożenia w układzie izolacyjnym silnika zasilanego z przekształtnika”, VI Seminarium Techniczne “Problemy eksploatacji maszyn elektrycznych i napędów elektrycznych - trwałość, diagnostyka, oszczędność energii, remonty”, 22?23 maj 1997, Ustroń-Jaszowiec, Maszyny elektryczne, Zeszyty problemowe nr 54, 1997, s. 36?42 (A)
 20. “Wzrost narażeń napięciowych w silnikach indukcyjnych zasilanych z falowników”, Łódzka Konferencja Naukowo-Techniczna UKŁADY NAPĘDOWE I ENERGOELEKTRONICZNE W PRZEMYŚLE, Łódź 7-8 maja 1998 str. 71 (A)
 21. "Wytrzymałość elektryczna izolacji papierowo-olejowej przy napięciach złożonych", II Konferencja Krajowa TRANSFORMATORY ENERGETYCZNE I SPECJALNE, Kazimierz Dolny, 14÷16 października 1998, s. 135÷141 (A)
 22. “Infrastruktura elektroenergetyczna a środowisko naturalne. Straty energii elektrycznej - podstawowy problem ochrony środowiska"” II Konferencja TWN’99, Kazimierz Dolny 27?29 stycznia 1999, s. 17?34 (A)
 23. "Numeryczna kartoteka transformatora energetycznego", IV Konferencja Naukowo-Techniczna ELEKTROWNIE CIEPLNE, Eksploatacja - Modernizacje-Remonty, Słok 23-25 września 1999, s. 141-146 (W)
 24. "Program numeryczny zarządzający diagnostyką izolacji transformatora energetycznego", VII Sympozjum PROBLEMY EKSPLOATACJI UKŁADÓW IZOLACYJNYCH WYSOKIEGO NAPIĘCIA, Zakopane 21-23 października 1999 (W)
 25. "Ekologiczne problemy przesyłu energii elektrycznej", Seminarium "Techniczne możliwości i problemy polskiej energetyki", Krasiczyn 19-21 stycznia 2000, str. 47 (W)
 26. "Fizyczne podstawy norm ekologicznych dla pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz", Seminarium "Techniczne możliwości i problemy polskiej energetyki", Krasiczyn 19-21 stycznia 2000, str.55 (W)
 27. "Diagnostyka izolacji transformatorów", Seminarium "Techniczne możliwości i problemy polskiej energetyki", Krasiczyn 19-21 stycznia 2000, str. 78 (A)
 28. “Diagnostyka izolacji olejowej i papierowo-olejowej”, V Seminarium “Materiały i układy elektroizolacyjne w przemyśle”, Ustroń – Jaszowiec 26 – 28 kwietnia 2000, s. 33-41 (W)
 29. Mosiński F., Wira A. - “Pole elektromagnetyczne na terenie elektrowni”, IV Łódzka Konferencja Przeciwporażeniowa, Łódź, 8 czerwca 2000, s. 95-100“Szkodliwość pola elektromagnetycznego ELF dla człowieka”, IV Łódzka Konferencja Przeciwporażeniowa, Łódź, 8 czerwca 2000, s.87-94 (W)
 30. „Statystyczna analiza zawartości gazów rozpuszczonych w oleju transformatora energetycznego”, III Konferencja Naukowo-Techniczna TRANSFORMATORY ENERGETYCZNE I SPECJALNE – Diagnostyka, Eksploatacja, Modernizacja, Kazimierz Dolny 11 – 13 października 2000, str. 193-199 (W)
 31. „Statystyczna analiza ilości gazów rozpuszczonych w oleju transformatorowym”, IW-2000, Poznań –Kiekrz, 22-24 maja 2000, str. 275 (W)
 32. „Szkodliwość pola elektromagnetycznego 50 Hz dla organizmów żywych”, „4 Międzynarodowa konferencja BEZPIECZNE INSTALACJE” Łódź 17-18 maja 2001-05-18 (W-80%)
 33. „Norma IEC 61786 Pomiar pól elektrycznych i magnetycznych w zakresie ekspozycji dla ludzi. Wymagania szczególne dla mierników i wytyczne do pomiarów”, „4 Międzynarodowa konferencja BEZPIECZNE INSTALACJE” Łódź 17-18 maja 2001-05-18
 34. „Reakcje społeczne na ryzyko związane z wpływem pola elektromagnetycznego na zdrowie.”, 4 Międzynarodowa konferencja BEZPIECZNE INSTALACJE” Łódź 17-18 maja 2001-05-18 (W-20%)
 35. „Dostęp społeczeństwa do informacji i oceny oddziaływania na środowisko naturalne.”, 4 Międzynarodowa konferencja BEZPIECZNE INSTALACJE” Łódź 17-18 maja 2001-05-18 (W-20%)
 36. „Zastosowanie metody testowania hipotez statystycznych do wspomagania diagnostyki transformatora”, VIII Sympozjum „Problemy eksploatacji układów izolacyjnych wysokiego napięcia”, EUI’01, Zakopane 18-20 października 2001, s. 333-340 (W-70%)
 37. „Obciążalność kabli w prefabrykowanym kanale kablowym”, IX Konferencja szkoleniowo-Techniczna „Elektroenergetyczne i telekomunikacyjne linie kablowe”, Zakopane 26 lutego – 01 marca 2002, s. 13-18 (W-33%)
 38. „Baza danych diagnostyki izolacji transformatora energetycznego”, Konferencja „Transformatory w eksploatacji’, Sieniawa 1-19 kwietnia 2002, str. 113-118 (W-50%)
 39. „Program numeryczny do obliczania obciążalności i czasu życia transformatorów energetycznych”, IV Konferencja Naukowo-Techniczna Transformatory energetyczne i specjalne, Kazimierz Dolny 25-27 września 2002, str. 139-144 (W-33%)
 40. „Analiza statystyczna wspomagająca diagnostykę DGA”, IV Konferencja Naukowo-Techniczna Transformatory energetyczne i specjalne, Kazimierz Dolny 25-27 września 2002, str. 45-52 (A)
 41. „System ekspertowy diagnostyki i zarządzania czasem życia izolacji transformatorów energetycznych”, Seminarium naukowo-techniczne „Informatyzacja w elektroenergetyce”, INWEL’2002, s. 123-130 (W-33%)
 42. „Wpływ zmian wartości napięcia zasilającego z 220 V na 230 V na pracę urządzeń odbiorczych” XVI Konferencja BEZPIECZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE – Stan obecny, tendencje, unormowania obowiązujące w Unii Europejskiej”, Łódź 10-11 kwietnia 2003, s. 82 – 90 (W-20%)
 43. „Prawo ochrony środowiska w elektroenergetyce”, XVI Konferencja BEZPIECZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE – Stan obecny, tendencje, unormowania obowiązujące w Unii Europejskiej”, Łódź 10-11 kwietnia 2003, s. 98-104 (W-20%)
 44. „Analiza statystyczna wyników DGA dla przekładników olejowych”, Konferencja Naukowo-techniczna ‘Transformatory w eksploatacji’, Sieniawa 23-25 kwietnia 2003, str. 95-102 (W-40%)
 45. „Komputerowe wspomaganie badań podstawowych transformatorów energetycznych.” VI Konferencja Naukowo - Techniczna ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA – MODERNIZACJA - REMONTY. Słok k/Bełchatowa 4-6 czerwca 2003. s. 261-266 Łódź: Wyd. Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej 2003 (W-50%)
 46. „Program numeryczny do oceny czasu życia izolacji papierowo-olejowej transformatora energetycznego”, Kliczków 10-12 września 2003, s.108-115 (W-40%)
 47. „Tendencje w budowie napowietrznych układów przesyłowych najwyższych napięć w aspekcie ochrony środowiska”, Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna „Pola elektromagnetyczne 50 Hz w środowisku człowieka”, Poznań 27-29 października 2003, s. 124-134 (A)
 48. „Oddziaływanie infrastruktury elektroenergetycznej na środowisko naturalne”, XXII Konferencja Naukowa Zielonych „Zagrożenia hałasu, wibracji, pól elektromagnetycznych i wysokich napięć dla środowiska i zdrowia człowieka oraz energia przyjazna środowisku i zdrowiu”, str. 35-46, Łódź 20 grudnia 2003 (W-80%)
 49. „Kompleks programów do zarządzania eksploatacją izolacji transformatorów energetycznych” (F. Mosiński, T. Piotrowski, B. Bocheński, G. Anders), Konferencja ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ TRANSFORMATORÓW, Wisła-Jawornik 31 marca – 2 kwietnia 2004, s. 31-43 (W-40%)
 50. „Analiza wytrzymałości elektrycznej muf kablowych do kabli 6 kV z izolacją polwinitową”, III Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna MITEL-2004, Gorzów Wlkp. 22-23 kwietnia 2004, str. 215-222
 51. „Izolacja transformatorów nadprzewodzących”, V Konferencja Transformatory Energetyczne i Specjalne, Kazimierz Dolny 13-15 października 2004, str. 29-39 (A)
 52. „Śledzenie i prognozowanie obciążalności transformatora energetycznego”, XIV Konferencja Energetyki, Zamek Książ, 7-9.09.2005, str. 193-200 (W-33%)
 53. „Pola elektromagnetyczne od telefonii komórkowej w środowisku naturalnym”, XXVI Konferencja naukowa ZAGROŻENIA FIZYCZNE, CHEMICZNE I BIOLOGICZNE DLA BEZPIECZEŃSTWA ŚRODOWISKA I ZDROWIA CZLOWIEKA, Łódź 30 listopada 2005, str. 73-80
 54. „Problematyka obliczeń cieplnych transformatorów przy ich niepełnym chłodzeniu”, Konferencja ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ TRANSFORMATORÓW, Wisła-Jawornik 26-28 kwietnia 2006, str.51-59 (W-33%)
 55. „Współpraca różnych metod statystycznych dla wypracowania pewniejszej oceny stanu izolacji transformatorowej na podstawie analiz DGA”, Konferencja ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ TRANSFORMATORÓW, Wisła-Jawornik 26-28 kwietnia 2006, str. 111-119 (W-50%)
 56. „Śledzenie dynamicznej obciążalności transformatora w systemie on-line”, (F. Mosiński, B. Bocheński, T. Piotrowski), VI Konf. Naukowo-techniczna „Transformatory Energetyczne i Specjalne”, Kazimierz Dolny 11-13 października 2006, str. 131-136
 57. „Przykłady obliczeń dynamicznej obciążalności transformatorów energetycznych” (Franciszek Mosiński, Bogusław Bocheński), 15 Konferencja Energetyki, Ryn’2007, pp. 187-194
 58. „Śledzenie stanu transformatorów energetycznych”, IV Konferencja szkoleniowo-techniczna Nowoczesna Energetyka NOE, Nałęczów 5-7 grudnia 2007 (A)
 59. Franciszek Mosiński, Bogusław Bocheński, Tomasz Piotrowski„Wybrane aspekty obliczeń cieplnych transformatora energetycznego”, VII Konf. Nauk. –Techn. Transformatory Energetyczne i Specjalne, Perspektywy Rozwojowe, Zastosowania i Koncepcje, Kazimierz 1-3 października 2008 (70%), str 249-258
 60. Franciszek Mosiński – „Ekologiczne aspekty eksploatacji transformatorów energetycznych”, VII Konf. Nauk. –Techn. Transformatory Energetyczne i Specjalne, Perspektywy Rozwojowe, Zastosowania i Koncepcje, Kazimierz 1-3 października 2008, str 227-236
Inne
 1. Informator o Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej, Wyd. Papaj, Łódź 1998
 2. Informator o Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej, Wyd. Papaj, Łódź 1999
Podręczniki, monografie i skrypty
 1. "Wytrzymałość elektryczna transformatorów energetycznych", Warszawa, WNT, 1983 (W),
 2. “Zastosowanie teorii wartości ekstremalnych do oceny wytrzymałości elektrycznej izolacji wysokonapięciowych transformatorów energetycznych", ZN PŁ Rozprawy Naukowe, nr 62, 1984 (A),
 3. "Metody statystyczne w technice wysokich napięć." Wyd. PŁ 1991 (A),
 4. "Podstawy techniki wysokich napięć." Wyd. PŁ 1991 (A)
 5. "Podstawy techniki wysokich napięć." Wyd. PŁ 1994 wydanie drugie (A)
 6. "Metody statystyczne w technice wysokich napięć." Wyd. PŁ 1995 (A),
 7. “Inżynieria wysokich napięć w elektroenergetyce”, tom I, (pod redakcją zborową Hanny Mościckiej-Grzesiak) Wyd. Politechniki Poznańskiej, 1996 (3 rozdziały - W)
 8. J. Wodziński - “Wysokonapięciowa technika prób i pomiarów”, WNT, Warszawa 1997 (rozdz. 34.9 - 2%)
 9. "Ekologiczne problemy przesyłu i rozdziału energii elektrycznej w makroregionie łódzkim”, Wyd. PŁ, Łódź 1998 (W - 60%)
 10. "Ekologiczne problemy przesyłu i użytkowania energii elektrycznej”, Wyd. PŁ, Łódź 1999 (W - 70%)
 11. „Zastosowanie metod statystycznych dla inżynierów elektryków”, Wyd. PŁ, Łódź 2000 (A)
 12. „Transformatory w eksploatacji”, Wyd. Energo-Complex, kwiecień 2005 (W-10%)
 13. „Forum – Transformatory energetyczne”, Wyd. SEP OŁ, listopad 2006 (W- 10%)
 14. „Transformatory w eksploatacji”, Wyd. Energo-Complex, kwiecień 2007 (W-10%)
 15. „Forum – Transformatory energetyczne”, Wyd. SEP OŁ, listopad 2007 (W- 10%)
 16. „Forum – Transformatory energetyczne”, Wyd. SEP OŁ, listopad 2008 (W- 10%)

 4. Zainteresowania naukowe
Technika wysokich napięć
 • izolacja wysokonapięciowych transformatorów energetycznych
 • metodyka prób wytrzymałości elektrycznej
 • oddziaływania środowiskowe infrastruktury elektroenergetycznej
 • metody statystyczne w technice wysokich napięć

 •  5. Członkostwo
 • Członek CIGRE
 • Prezes Oddziału Łódzkiego SEP
 • Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

 •  6. Odznaczenia
 • Medal 50-lecia PŁ (1995)
 • Srebrny krzyż zasługi (1996)
 • Zasłużony dla PŁ (1999)
 • Medal im. prof. Groszkowskiego (1999)
 • Srebrna Odznaka Honorowa SEP (1999)
 • Medal im. Kazimierza Szpotańskiego (2002)
 • Złoty krzyż zasługi (2003)
 • Medal Edukacji Narodowej (2004)
 • Złota Odznaka Honorowa SEP (2004)
 • Medal 60-lecia PŁ (2005)
 • Srebrna Odznaka Honorowa NOT (2006)
 • Medal im. Prof. Alfonsa Hoffmanna (2006)
 • Nominacja do tytułu „Profesjonalny menadżer województwa łódzkiego za rok 2007 w kategorii Sektor publiczny” (2008)
 • Medal im. Prof. Stanisława Szpora (2008)
 • Medal im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego (2009)
 • Statuetka wyróżniającego się nauczyciela, opiekuna i sojusznika młodzieży (2009)

 •  6. Nagrody
 • 2 nagrody Ministra
 • 1 nagroda PAN
 • nagrody Dziekana Wydziału 13
 • nagrody Kierownika Katedry 4
 • nagród Rektora PŁ:
      - za działalność naukową 17
      - za działalność dydaktyczną 7
      - za działalność organizacyjną 11