Instytut Elektroenergetyki PŁ
 Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 dr inż. Michał Kaczmarek
 Stanowisko  Adiunkt
 Telefon służbowy  (042) 631 26 98
 E-mail  michal.kaczmarek@p.lodz.pl
 Pokój  parter, budynek A10

 1. Studia, stopnie i tytuły naukowe
  • Magister inżynier - Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki i Elektroniki, 2004.
  • Doktor nauk technicznych - Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, 2009.


 2. Dydaktyka (Wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych)
  • Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki

 


 3. Wybrane publikacje (Wykaz ważniejszych publikacji)

[1]    Kaczmarek M., Nowicz R., Propozycje zaleceń normalizacyjnych do badań dokładności przekładników prądowych dla przebiegów odkształconych, Przegląd Elektrotechniczny,  2a(2013), 72-74.

[2]   Kaczmarek M., Sposób oceny wpływu przekładnika prądowego na współczynniki określające jakość energii elektrycznej, Przegląd Elektrotechniczny,  3a(2013), 83-85.

[3]   Rózga P., Kaczmarek M., Ocena porównawcza właściwości eksploatacyjnych przekładników prądowych w oparciu o obrazy fazowo-rozdzielcze z pomiaru wnz, Przegląd Elektrotechniczny,  nr 1a (2013), 129-130.

[4]    Kaczmarek M., Szczęsny A., Nowicz R., The study of electronic voltage transducers operation in condition of dips and interruptions in measured voltage, Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences, nr 3 (2012), 645-649.

[5]   Kaczmarek M., Próba określenia dokładności transformacji sygnałów sinusoidalnych o częstotliwościach 50 Hz i wyższych przez przekładniki napięciowe, Przegląd Elektrotechniczny,  nr 11b (2012), 233 – 236.

[6]   Kaczmarek M., Nowicz R., Comparison of wide frequency metrological properties of inductive current transformers, Przegląd Elektrotechniczny, nr 8 (2012), 63–65.

[7]    Kaczmarek M., Badanie charakterystyk transformacji indukcyjnego przekładnika prądowego z rdzeniem toroidalnym Ni80Fe20 dla sinusoidalnych prądów o częstotliwościach 50 Hz - 20 kHz, Przegląd Elektrotechniczny, nr 11 (2011), 1–4.

[8]    Kaczmarek M., Nowicz R., Propozycje zaleceń w zakresie normalizacji badań dokładności przekładników podczas transformacji przebiegów sinusoidalnych o podwyższonych częstotliwościach, Przegląd Elektrotechniczny, nr 11 (2011), 17–19.

[9]    Kaczmarek M., Badanie i analiza przebiegów czasowych napięć wytwarzanych w układzie do generacji napięć odkształconych, Przegląd Elektrotechniczny, nr 11 (2010), 99–102.

[10]  Kaczmarek M., Wyznaczanie współczynnika zawartości harmonicznych w prądzie przy wykorzystaniu pomiarów prądów po stronie pierwotnej i wtórnej przekładnika, Przegląd Elektrotechniczny, nr 11 (2010), 237 – 240.

[11]  Kaczmarek M., Nowicz R., Computer simulation in analysis of transfer of conductive disturbances through voltage transformers, Przegląd Elektrotechniczny, nr 7 (2010), 54-56.

[12]   Kaczmarek M., Nowicz R., Wybrane zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej przekładników napięciowych, Przegląd Elektrotechniczny, nr 3 (2010), s. 123-125.

[13]   Kaczmarek M., The Influence of the sinusoidal conductive interferences on metrological properties of the voltage transformers under the change of their operation conditions, Przegląd Elektrotechniczny, nr 3 (2010), 34-35.

[14]  Kaczmarek M., The Influence of the windings geometrical dimensions on interaction of the external magnetic field of frequency 50 Hz on accuracy of the voltage transformers, Przegląd Elektrotechniczny, nr 3 (2010), 32-33.

[15]  Kaczmarek M., Piotrowski A., Brodecki D., Wpływ zaburzeń elektrycznych na funkcjonowanie mikrokontrolera DSP i transmisję danych w standardzie EIA232, Przegląd Elektrotechniczny, nr 3 (2010), 126-128.

[16]  Szczęsny A., Pacholski K., Kaczmarek M., Metrological Parameters for Determine the Practicability of Usage of Electronic Transducers for Processing the Deformed Signals, Przegląd Elektrotechniczny, nr 7 (2010), 169-171.


 4. Zainteresowania naukowe

Zagadnienia związane z problematyką pomiarów napięć i prądów odkształconych oraz sygnałów podwyższonych częstotliwości z wykorzystaniem przekładników.

Prace badawcze mające na celu opracowanie nowych metod i systemów pomiarowych do badania dokładności przekładników w nietypowych warunkach pracy.

Z zakresu problematyki EMC prowadzone prace badawcze dotyczą transformacji zaburzeń przewodzonych przez przekładniki napięciowe i prądowe oraz wpływu zakłóceń na ich dokładność.

 5. Członkostwo

  • Członek zwyczajny IEEE

  • Członek PES


 6. Odznaczenia

 


 7. Nagrody
  • Beneficjent ostateczny stypendium celowego w ramach projektu Mechanizm Wspierania Innowacyjnej Działalności Doktorantów współfinansowanego ze środków UE w ramach ZPORR, Działanie 2.6 oraz Budżetu Państwa w latach 2007 − 2008.

  • Stypendium naukowe Politechniki Łódzkiej w latach 2007 − 2009.

  • Stypendysta projektu „Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej - zarządzanie uczelnią..." współfinansowany przez Unię Europejską w latach 2008 − 2009.

  • Nagroda II Stopnia JM Rektora PŁ za cykl publikacji z dziedziny aktualnych problemów elektroenergetyki, 2010.

  • Stypendium na staż zagraniczny w ramach realizacji projektu „Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej - zarządzanie uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacnianie zdolności do zatrudniania także osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa, 2011.