Instytut Elektroenergetyki PŁ

 Zakład

 Zakład Sieci Elektroenergetycznych

 Tytuł, imię i nazwisko

 dr hab. inż. Irena Wasiak

 Stanowisko

 Profesor nadzwyczajny

 Telefon służbowy  42 631-25-90
 e-mail  irena.wasiak@p.lodz.pl
 pokój  Bud. A11, pok. 205
 Sylwetka naukowa

 

Dr hab. Irena Wasiak ukończyła studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej, uzyskując dyplom magistra inżyniera ze specjalnością Elektroenergetyka. W roku 1988 obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: „Estymacja parametrów prądu zwarciowego w układach elektroenergetycznych” i otrzymała tytuł doktora nauk technicznych. Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie Elektrotechnika uzyskała w  roku 2007 na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Sterowanie jakością energii elektrycznej w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych z wykorzystaniem półprzewodnikowych kompensatorów równoległych”.

 

Obszar działalności naukowej dr hab. Ireny Wasiak obejmuje zagadnienia jakości zasilania, integracji rozproszonych źródeł energii w systemie elektroenergetycznym oraz modelowania i symulacji pracy sieci elektroenergetycznych. Dorobek naukowy obejmuje 3 rozdziały w monografiach wydanych w wydawnictwie Wiley&Sons, ponad 120 publikacji naukowych dotyczących jakości energii elektrycznej, kompensacji zaburzeń elektromagnetycznych, modelowania elementów sieci elektroenergetycznych, integracji generacji rozproszonej w systemach elektroenergetycznych oraz optymalizacji  pracy mikrosystemów elektroenergetycznych. Jest także recenzentką krajowych i międzynarodowych konferencji, w tym IEEE „Harmonics and Quality of Power”, oraz  czasopism, m.in. IET „International Journal of Electrical Power and Energy Systems”

 

Dr hab. I. Wasiak kierowała zespołem uczestniczącym w trzech projektach UE: DISPOWER, DERlab, DERRI, dotyczących integracji rozproszonych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym. W latach 2000-2011 była też kierownikiem trzech i głównym wykonawcą dwóch krajowych projektów badawczych poświęconych jakości zasilania i optymalizacji pracy mikrosystemów elektroenergetycznych.

 

 Dr hab. I. Wasiak uzyskała międzynarodowy certyfikat Specjalisty w dziedzinie Jakości energii elektrycznej, przyznany przez Leonardo Power Quality Initiative. Jest członkiem IET (The Institution of Engineering & Technology), SEP,  PTETiS, członkiem wspierającym Komitetu Elektrotechniki PAN, zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Electrical Power Quality and Utilisation – Journal”, członkiem Komitetu ds. Jakości SEP, współprzewodniczącą Międzynarodowej Konferencji „Electrical Power Quality and Utilisation”.

 

Dorobek naukowy (wybrane pozycje)

 

 1. Wasiak I., Pawełek R.: Jakość zasilania w sieciach z generacją rozproszoną. PWN, Warszawa 2015, s. 238

 2. Wasiak I., Pawelek R., Mienski R.: Energy storage application in low-voltage microgrids for energy management and power quality improvement. IET Generation, Transmission & Distribution, Vol. 8, (2014) Iss. 3, pp. 463–472

 3. Pawełek Ryszard, Wasiak Irena: Pomiary porównawcze wyższych harmonicznych napięcia w sieci przesyłowej 400 kV. Przegląd Elektrotechniczny, 2014, nr 7, s. 226-229

 4. Pawełek Ryszard, Wasiak Irena, Jurek M: Measurements of Voltage Harmonics in 400 kV Transmission Network. Acta Energetica, 2014, vol. 19, no. 2, p. 33-40

 5. Pawełek R., Wasiak I., Kelm P.: Autonomous Operation of Low Voltage Microgrids. Acta Energetica 19 (2014) nr 3, 156-163

 6. Wasiak Irena, Gburczyk Piotr, Pawełek Ryszard: Oddziaływanie przemienników częstotliwości na jakość energii elektrycznej w układzie potrzeb własnych elektrowni. Część II - Badania symulacyjne. Przegląd Elektrotechniczny, 2014, nr 1, s. 29-33

 7. Pawełek Ryszard, Wasiak Irena: Oddziaływanie przemienników częstotliwości na jakość energii elektrycznej w układzie potrzeb własnych elektrowni. Część I - Badania obiektowe. Przegląd Elektrotechniczny, 2014, nr 7, s. 24-28

 8. Pawełek R., Kelm P., Wasiak I.: ESS - Energy Storage System in Institute of Electrical Power Engineering of Lodz University of Technology. IRED 2014, 6th International Conference on Integration of Renewable and Distributed Energy Resources, Kyoto, Japan, 18 – 20 November 2014

 9. Pawełek R., Kelm P, Wasiak I.: Experimental Analysis of DC Electric Vehicles Charging Station Operation and its Impact on the Supplying Grid. IEEE International Electric Vehicle Conference 2014, Florence, Italy, 16-19 December, 2014

 10. Wasiak I., Pawełek R.: Energy Efficiency of Smart Power Microgrids. 7th All-Russia International Scientific and Technical Conference «Energetics: Power Engineering Administration, Quality and Efficiency of Energy Resources Use», Blagoveshchensk (Russia, Amur Region), June 04-06, 2013, s. 24-29

 11. Kelm P., Pawełek R., Wasiak I., Mieński R., Gburczyk P.: Development of the Laboratory of Distributed Generation in the Lodz University of Technology. 7th All-Russia International Scientific and Technical Conference «Energetics: Power Engineering Administration, Quality and Efficiency of Energy Resources Use», Blagoveshchensk (Russia, Amur Region), June 04-06, 2013, s. 249-255

 12. Electrical Energy Efficiency. Technologies and Applications, John Wiley & Sons, Ltd, 2012. Chapt. 5: Cziker A., Hanzelka Z., Wasiak I., Power Quality Phenomena and Indicators, Chapt. 6: Wasiak I., Hanzelka Z., On Site Generation and Microgrids

 13. Handbook of Power Quality, John Wiley & Sons Ltd., 2008, Chapt. 6. Wasiak I.: Voltage and Current Unbalance

 14. Wasiak I., Pawełek R., Mieński R., Gburczyk P.: Using Energy Storage for Energy Management and Load Compensation in LV Microgrids. IEEE 15th International Conference on Harmonics and Quality of Power, Hong Kong, 17 – 20 June, 2012, s. 904-908

 15. Wasiak I., Pawelek R.: Energy Management and Control in Low Voltage Microgrids. 5th International conference on Liberalization and Modernization of Power Systems: Smart Technologies for Joint Operation of Power Grid, Irkutsk, Russia, 6-10 August, 2012

 16. Pawełek R., Wasiak I.: Ocena jakości energii elektrycznej w punkcie połączenia elektrowni wiatrowej z siecią elektroenergetyczną. Przegląd Elektrotechniczny nr 2, 2012, s. 82-85

 17. Wasiak I.: Koncepcja inteligentnych mikrosystemów elektroenergetycznych, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), Nr 06, 2011, s. 35-41

 18. Wasiak I., Pawełek R., Mieński R.: Zasobniki energii w mikrosystemach elektroenergetycznych. XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Aktualne Problemy w Elektroenergetyce. Jurata, czerwiec 2011. Tom II, s. 159-166

 19. Gburczyk P., Wasiak I., Mieński R., Pawełek R.: Energy Management System as a Mean for the Integration of Distributed Energy Sources with Low Voltage Network. 11th IEEE International Conference Electrical Power Quality and Utilisation, Lisbon (Portugal), 17-19 October 2011

 20. Hanzelka Z., Wasiak I.: Grid Inverter Ancillary Services. IEEE Power & Energy Society General Meeting (IEEE PES GM 2010), Minneapolis, USA, July 25-29

 21. Pawełek R., Wasiak I., Gburczyk P., Mieński R.: Study on Operation of Energy Storage in Electrical Power Microgrid – Modeling and Simulation. IEEE 14th International Conference on Harmonics and Quality of Power, Bergamo, Italy, September 26 – 29, 2010

 22. Wasiak I., Hanzelka Z.: Integration of Distributed Energy Sources with Electrical Power Grid. Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, vol. 57, No 4, 2009

 23. Wasiak I., Thoma M., Foote C., Mienski R., Pawelek R, Gburczyk P., Burt G: A Power-Quality Management Algorithm for Low-Voltage Grids With Distributed Resources. IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 23, No. 2, April 2008, pp. 1055- 1062

 24. Wasiak I., Mieński R., Pawełek R., Gburczyk P.: Application of DSTATCOM compensators for mitigation of power quality disturbances in low voltage grid with distributed generation. 9th International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation, Barcelona (Spain), 9-11 October 2007

 25. Wasiak I.: Sterowanie jakością energii elektrycznej w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych z wykorzystaniem półprzewodnikowych kompensatorów równoległych, Rozprawa habilitacyjna, Wyd. PŁ. 2006

 26. Mieński R., Pawełek R., Wasiak I.: Shunt compensation for power quality improvement using a STATCOM controller: modeling and simulation. IEE Proceedings - Generation, Transmission & Distribution, vol. 151, No.2, March 2004

 27. Wasiak I., Mieński R., Pawełek R., Gburczyk P.: Power Quality Control in the Low Voltage Network with Distributed Generation. Conference on The European Electricity Market EEM-04. Challenge of the Unification, Łódź, 20 – 22.09.2004

 28. Wasiak I., Mienski R., Pawelek R., Gburczyk P., Espie P., Burt G.M.: Improving Electrical Power Quality Using Distributed Generation : Part 2 – Case Studies. 7th International Conference “ Electrical Power Quality and Utilisation”, Kraków, 17-19.09.2003

 29. Mieński R., Pawełek R., Wasiak I.: A Simulation Method for Estimating Supply Voltage Dips in Electrical Power Networks. IEEE 9th International Conference on Harmonics and Quality of Power, Orlando, Florida (USA), 1-4.10.2000